top of page

Informationshantering

Nyckeln till framgång

modern Building

Tillgång till aktuell och korrekt information 

 • Informationshanteringen för AML omfattar processer att samla in, organisera och hantera och rapportera information relaterad till Anti-Money Laundering (AML) aktiviteter.

 • I AML-sammanhang innefattar informationshantering olika uppgifter som att samla in kunddata, transaktionsövervakning, genomföra due diligence, rapportera och föra register över misstänkta aktiviteter. Denna information är avgörande för att finansiella institutioner och andra reglerade enheter ska kunna identifiera och rapportera potentiella penningtvätts- eller terrorismfinansieringsaktiviteter till myndigheterna.

 • Det är viktigt att notera att AML-informationshantering är ett komplext och föränderligt område, eftersom kriminella ständigt anpassar sina metoder för att utnyttja sårbarheter. Därför måste företagen kontinuerligt uppdatera och förbättra sin informationshantering för att ligga steget före nya hot och förändrade regulatoriska krav.

Våra erfarenheter

 • Förstå och identfiera och informationslandskapet för AML:

  • KYC-data

  • Screeningdata

  • Löpande övervakningsdata

  • Dokument som behövs för verifiering av kunder

 • Basera informationsmodellen på riskmodellen för AML samt kartlägg hur informationsobjekten är kopplade för att ge förutsättningar för en hållbar förändringshantering ex:Kund – UBO – Risk modell

 • Definiera vad som ska ingå i datamodellen, överväg hela informationsbehovet, inklusive kredit-, scheme,  KYC/CDD- och transaktionsövervakningsinformation, för kundens hela livscykel, för att förenkla kundresan.

Geometric Ceiling
bottom of page