top of page

Styrning

Vilka kontroller har vi? Vem beslutar vad?

Musikutrustning

Många snubblar här

All information, alla processer och alla system... Ingen tvekan om att det är komplexa strukturer som måste hänga i hop. Tillsammans ska de utgöra ett nät som kan fånga upp brottslig verksamhet. Underlag för rapportering av misstänkta aktiviteter "SAR".  Den operativa styrningen kräver tydliga ansvar och roller i organsationen. Ett engagerat ledarskap är nödvändigt men inte tillräckligt. Implementationen från policies hela vägen till konkreta instruktioner måste vara vattentät för att säkra efterlevnad. Ledningen behöver rapporter och beslutsunderlag. Vilka beslut kan fattas? Var finns mandaten? Dessa frågor behöver klara svar.

Ytterligare en börda

Många verksamheter är stolta över investeringar i nya system för AML. Men de är "bara" stöd för affärsprocesser som låter sig automatiseras. 

Kvar finns ett ständigt behov att anpassa och trimma, för att undvika falsklarm, hantera nya risker, kundbeteenden och regler.

Många av dessa beslut skall tas i intern konkurrens om resurser och tid. 

De "tre försvarslinjerna" ger övergripande stöd för styrningens utformning. En framgångsrik implementering kräver klara roller, beslutsfattande och ansvar.

En personal som kontrollerar solpaneler
taklampa

Erfarenheter

  • Linjeorgansationen måste vara utförare av de flesta stegen i AML Processerna.

  • Men "första linjen" kan behöva kraftsamla kunnande och mandat för att hantera komplexa och avvikande ärenden, utanför ett huvudflöde med hög grad av automation.

  • Nyckeltal för styrningen bör reflektera såväl kvalitativa mått på efterlevnad som kvantativa mått på produktivitet.

  • En storlek passar inte alla. Men måttsytt kan fungera lika bra som skräddarsytt.

bottom of page